Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané subjektom:

Karpatika, s.r.o., so sídlom: Smolenícka 3, 851 05 Bratislava, IČO 52 595 978, DIČ 2121082194, zapísaného v Obch. registri, Okr. súdu Bratislava I, vložka číslo 140032/B, IČ DPH SK 2121082194 podľa & 7a zákona o DPH. Subjekt nie je platcom DPH.

Kontaktné údaje subjektu, určené na klientsky kontakt:

Kancelária: Majerníkova 1/B, 841 05 Bratislava, email: info@karpatika.sk, 0915 622 133

(ďalej len „ predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ telefonicky, prostredníctvom emailu alebo formou objednávky cez webovú stránku.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

II. Informácie o službách a cenách

1. Informácie o službách, vrátane uvedenia ceny jednotlivých služieb a ich súčastí sú konečné a uvedené ešte pred uzatvorením zmluvy. Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty dodávateľov, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za zrušenie objednávky, ak táto služba zo svojej podstaty nemôže byť zrušená obvyklou cestou.

2. Všetky ceny majú konečnú platnosť po potvrdení objednávky a vtedy sú záväzné pri nezmenených podmienkach.

3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí si kupujúci sám.

2. Kupujúci vykonáva objednávku služieb vyplnením rezervačného emailu predávajúceho, oslovením objednávajúceho telefonicky, emailom, písomne.

3. Podmienkou platnosti rezervácie je vyplnenie všetkých povinných údajov a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

4. Predávajúci zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o doručení na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim.

5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

IV. Platobné podmienky a dodanie služieb

1. Cenu služby a prípadné náklady spojené s dodaním služby podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi: bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho definovaného v potvrdení rezervácie, v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke.

2. Kúpna cena je splatná do 72 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy alebo v termíne potvrdenom predávajúcim.

3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4. Predávajúci vystaví a odošle kupujúcemu na jeho email daňový doklad.

5. V prípade hotovostnej platby dostane kupujúci potvrdenie z VRP.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Potvrdená objednávka/dohoda/zmluva je pre zákazníka záväzná. V prípade, že zákazník odstúpi od záväznej objednávky/dohody/zmluvy alebo objednávku/dohodu/zmluvu zruší pred jej uskutočnením je poskytovateľ oprávnený účtovať si nasledovné storno poplatky:

– v prípade predaja produktov iného podnikateľského subjektu podľa storno podmienok tohto subjektu

– v prípade vlastných produktov:

– jednodenný výlet menej ako 72 hodín – 50%, menej ako 24 hodín 100% z ceny

– vlastivedná vychádzka – bez storna

2. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

– o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

– o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

– v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

3. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu neposkytnutia predmetu služby dodávateľom alebo pre neuhradenie objednávky v lehote splatnosti. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

VI. Dodacie podmienky

1. Predávajúci podľa uzatvorenej zmluvy alebo akceptovanej objednávky dodá zákazníkovi služby za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

2. Predávajúci dodá služby v mieste a v čase určenom v zmluve alebo v objednávke. O dodaní služieb bude vyhotovený daňový doklad.

3. V prípade, ak predávajúci nebude schopný poskytnúť služby v termíne stanovenom zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania služieb sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci, prípadne môže prísť k inej zmene poskytovaných služieb. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na dodanie služieb napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy, technické prekážky . Predávajúci, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti zákazníkovi spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania služieb. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie poskytovateľa nemožným, jeho povinnosť dodať služby zákazníkovi zaniká.

4. V prípade, ak predávajúci nebude schopný poskytnúť zákazníkovi v dohodnutom termíne objednané služby, po dohode so zákazníkom sa zmení termín objednaných služieb.

5. V prípade, ak predávajúci nebude schopný z iných dôvodov ako vyššie uvedených poskytnúť zákazníkovi objednané služby, po dohode so zákazníkom sa pripraví náhradný program. V prípade, že zákazník z tohto dôvodu odstúpi od objednávky a uhradil poskytovateľovi zálohu alebo sumu za zájazd, táto suma mu bude v plnej výške vrátená.

VII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27.

3. Predávajúci je oprávnený k predaju služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového priestoru.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknutépráva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2020.