GDPR

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Karpatika,s.r.o.

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Karpatika, s.r.o., Smolenícka 3, SK – 851 05 Bratislava

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol objednávateľ alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia konkrétnej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 6. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 7. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

 8. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

 9. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 10. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 11. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní našich služieb / realizácii platieb na základe zmluvy. Výnimku tvoria víza, ktoré sa vybavujú na základe udelenia súhlasu s narábaním s osobnými údajmi a podliehajú zvláštnemu režimu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, pričom jeho odvolanie má za následok ukončenie vízového procesu.

 12. Za podmienok stanovených v Zákone má klient právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

 13. Klient má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 15. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe a obmedzenom prístupe k nim.

 16. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 17. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 18. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 19. Platnosť nastáva od 1.9.2020.